Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/1002
Nhan đề: Khảo sát đặc tính nông học của 35 giống Sorghum ở hai điều kiện trong chậu và ngoài đồng tại Chợ Mới và Tri Tôn, An Giang
Tác giả: Vân, Phạm Huỳnh Thanh
Từ khoá: Sorghum varieties
Năm xuất bản: 18-Jun-2008
Tùng thư/Số báo cáo: 031
Tóm tắt: Đề tài “Khảo sát đặc tính nông học của 35 giống shorgum ở hai điều kiện trong chậu và ngoài đồng tại Chợ Mới và Tri Tôn, An Giang” được thực hiện nhằm khảo sát các đặc tính nông học của 35 giống sorghum để tìm ra những giống có triển vọng để trồng lấy thân lá, lấy hạt, giống có khả năng tái sinh, chịu ngập. Kết quả cho thấy 35 giống sorghum có thể chia thành 3 nhóm chính dựa chủ yếu vào các đặc tính nông học và mục đích sử dụng: nhóm 1 bao gồm 10 giống trồng để lấy thân lá, trong đó giống 2, 5, 9 có giống triển vọng nhất. Nhóm 2 bao gồm 11 giống trồng lấy hạt, trong hai giống 24 và 34 có triển vọng nhất. Nhóm 3 bao gồm 14 giống có đặc tính nông học rất khác biệt. Tóm lại kết quả thí nghiệm cho thấy giống 2 có triển vọng để lấy thân lá đồng thời là giống có hàm lượng protein lá khá cao. Giống 24 có năng suất hạt cao đồng thời là giống có hàm lượng vật chất khô thân, lá cao.
Mô tả: Thông tin khoa học số 031
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/1002
Appears in Collections:TTKH số 031 - 040

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pham Huynh Thanh Van.pdf215,4 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.