Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/1003
Nhan đề: Tính kinh tế theo quy mô của trang trại sản xuất lúa ở An Giang
Tác giả: Hương, Lê Thị Thiên
Từ khoá: Rice farming
Năm xuất bản: 17-Jun-2008
Tùng thư/Số báo cáo: 031
Tóm tắt: Nghiên cứu “Tính kinh tế theo qui mô của trang trại trồng lúa ở An Giang” được tiến hành ở các huyện thị thành của An Gian cho thấy: (1)Những trang trại có diện tích càng lớn thì vốn đầu tư trung bình/ha đất sản xuất càng giảm; (2) Thông qua phân tích mối quan hệ giữa chi và phí thu nhập cho thấy những trang trại ở nhóm qui mô sản xuất từ 5-6 ha thì có hiệu quả nhất; (3)Với phương trình hồi qui dạng hàm cobb- Douglas đã chỉ ra những trang trại có qui mô sản xuất càng lớn thì thu nhập càng giảm.
Mô tả: Thông tin khoa học số 031
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/1003
Appears in Collections:TTKH số 031 - 040

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Le Thi Thien Huong.pdf173,3 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.