Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/1007
Nhan đề: Dạy bài khái quát về giai đoạn văn học
Tác giả: Hy, Ngô Thị
Từ khoá: Văn học
Năm xuất bản: 17-Jun-2008
Tùng thư/Số báo cáo: 031
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu về phương pháp dạy những bài khái quát về các giai đoạn văn học.
Mô tả: Thông tin khoa học số 031
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/1007
Appears in Collections:TTKH số 031 - 040

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ngo T Hy.pdf138,71 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.