Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/1011
Nhan đề: Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân đạm lân, Kali đến tỉ lệ bạc bụng và hàm lượng Amylose hạt gạo ở đất phèn huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
Tác giả: Sơn, Trần Thanh
Từ khoá: Fertilizer
Amylose
Năm xuất bản: 1-Jul-2008
Tùng thư/Số báo cáo: 032
Tóm tắt: Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân đạm, lân, kali đến tỉ lệ bạc bụng và hàm lượng amylose trên loại đất phèn của tỉnh An Giang ở vụ đông xuân và hè thu năm 2004-2006. Thí nghiệm bố trí theo thể thức dãy phụ, 4 lần lặp lại; các nghiệm thức phân đạm (80, 100 kgN/ha), phân lân (0, 60, 90kgP2O5/ha) và phân kali (0, 30, 60 kgK2O/ha); sử dụng giống lúa OMCS 2000. Kết quả cho thấy các nghiệm thức phân bón khác biệt có ý nghĩa thống kê. Công thức phân N1P1K2, N2P1K1, N2P2K1 có ưu điểm về năng suất, tỉ lệ bạc bụng và hàm lượng amylose hơn so với các công thức phân khác
Mô tả: Thông tin khoa học số 032
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/1011
Appears in Collections:TTKH số 031 - 040

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
trang 20-23 Tranthanhson.pdf151,97 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.