Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/1012
Nhan đề: Tổng kết các hệ thống canh tác hiệu quả cao, bền vững vùng núi Giài an giang
Tác giả: Minh, Nguyễn Văn
Từ khoá: Farming system
Núi giài
Năm xuất bản: 1-Jul-2008
Tùng thư/Số báo cáo: 032
Tóm tắt: Bốn Hệ thống Canh tác (HTCT) ruộng bưng tiên tiến đều cho lợi nhuận cao hơn so với kết quả phỏng vấn và lúa 2 vụ trong đó mô hình 2 Lúa – màu: 50,7 triệu đồng/ha; 2 Lúa – Bò: 42,2 triệu đồng/ha; Lúa - dưa hấu: 35,8 triệu đồng/ ha và 3 Lúa – Bò: 30,2 triệu đồng/ ha so với lúa 2 vụ chỉ đạt 19,6 triệu đồng/ ha. Tuy nhiên, chỉ số thu nhập biên là yếu tố quyết định hiệu quả của hệ thống thì cao nhất là Lúa - dưa hấu: 1,26, ké đến 2 Lúa – màu: 1,1 và nhỏ nhất là 2 Lúa – Bò: 0,41; 3 Lúa – Bò: 0,4. Bốn HTCT ruộng trên tiên tiến và phỏng vấn cho lợi nhuận cũng cao hơn nhiều so với lúa 1 vụ nhưng chỉ có Lúa - đậu phộng, lúa - đậu xanh cho thu nhập biên cao lần lượt là 1,6 và 1,5 trong khi đó gừng, củ sắn do có giá cả bấp bênh nên là hai HTCT không bền vững
Mô tả: Thông tin khoa học số 032
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/1012
Appears in Collections:TTKH số 031 - 040

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
trang 3 - 5 Nguyen Van Minh.pdf175,78 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.