Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/1017
Nhan đề: Hình tượng người lính trong hai bài thơ sau chiến tranh
Tác giả: Diệu, Lê Huỳnh
Từ khoá: Người lính
Thơ
Năm xuất bản: 22-Jan-2009
Tùng thư/Số báo cáo: 032
Tóm tắt: Đã hơn 30 năm sau khi chiến tranh lùi xa, dư âm sâu lắng từ những dòng ký ức của một thời đạn bom với bao đau thương mất mát, đói nghèo, khổ nhục... vẫn hiện hữu quanh chúng ta, thế hệ nối tiếp nhiều may mắn hơn cha ông xưa chưa ra khỏi được một ám ảnh, một canh cánh không nguôi. Các dòng thơ về một thời đã qua nhưng mở ra bao cảm xúc cho người đọc hôm nay.Bài viết phân tích một số bài thơ viết về người lính như Tây Tiến của Quang Dũng, Người Lính của Hà Đình Cẩn v/v...
Mô tả: Thông tin khoa học số 032
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/1017
Appears in Collections:TTKH số 031 - 040

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
trang 46 - 47 Huynh Dieu.pdf150,41 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.