Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/1019
Nhan đề: Hiệu quả kinh tế cây đậu xanh trong hệ thống luân canh với lúa vùng núi Giài An Giang
Tác giả: Minh, Nguyễn Văn
Từ khoá: Mungbean
Farming system
Năm xuất bản: 1-Jul-2008
Tùng thư/Số báo cáo: 032
Tóm tắt: Các thí nghiệm được thực hiện nhằm tuyển chọn giống đậu xanh năng suất cao và có hiệu quả kinh tế hơn so với lúa trong vụ Đông xuân 2007-2008 và đánh giá năng suất đậu xanh, lúa đáp ứng với liều lượng phân bò ở ruộng trên và ruộng bưng vùng núi Giài, An Giang. Kết quả cho thấy lợi nhuận của cây đậu xanh đều cao hơn so với vụ lúa từ 1,2 đến 2 triệu đồng/ha và có thể thay thế lúa vụ Đông Xuận Ba giống đậu xanh năng suất cao gồm 2 MT (1,64 t/ha), V8-20 (1,64 t/ha), D49 (1,55 t/ha). Mức phân bò tốt nhất đối với đậu xanh ruộng trên 15 - 20 t/ha nhưng đối với ruộng bưng tất cả các mức phân bò đều không có hiệu quả kinh tế. Liều lượng phân bò thích hợp đối với lúa ruộng bưng từ 5~10 t/ha, năng suất tăng thêm 810 ~ 880 kg/ha, lợi nhuận tăng thêm 1,92~2,19 triệu đ/ha và MRR từ 2,19 ~ 3,84 so với đối chứng
Mô tả: Thông tin khoa học số 032
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/1019
Appears in Collections:TTKH số 031 - 040

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
trang 6-9 Nguyen Van Minh.pdf191,29 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.