Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/1023
Title: Đánh giá tính ổn định năng suất của một số giống lúa ở tỉnh An Giang
Authors: Sơn, Trần Thanh
Keywords: Genotype
Yield
Issue Date: 22-Jan-2009
Series/Report no.: 033
Abstract: Thí nghiệm đánh giá tính ổn định năng suất lúa được bố trí theo khối hoàn toàn ngẫu nhiên, 10 nghiệm thức 3 lần lập lại, thực hiện ở 7 địa điểm khác nhau của tỉnh An Giang. Kết quả phân tích tương tác giống và môi trường (GxE) theo mô hình ảnh hưởng chính có tính chất bổ sung và tương tác đa phương (AMMI) cho thấy các giống lúa OM 2705, OM 2717, OM 2718 và IR 64 ổn định về năng suất
Description: Thông tin khoa học số 33
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/1023
Appears in Collections:TTKH số 031 - 040

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
trang 41 - 43 Tran Thanh Son.pdf207.22 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.