Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/1025
Nhan đề: Vấn đề đào tạo theo học chế tín chỉ
Tác giả: Thắng, Võ Văn
Từ khoá: Học chế tín chỉ
Giáo dục
Năm xuất bản: 22-Jan-2009
Tùng thư/Số báo cáo: 033
Tóm tắt: Học chế tín chỉ được khai sinh năm 1872, tại Viện Đại học Harvard, Mỹ, dưới sự điều hành của Charles Eliot, xuất phát từ yêu cầu là quá trình đào tạo được tổ chức sao cho người học lựa chọn được cách học phù hợp nhất với khả năng, điều kiện của mình và cơ sở đào tạo phải thích ứng dễ dàng trước nhu cầu biến động nhanh chóng, đa dạng của đời sống xã hội. Với ý nghĩa đó, đào tạo theo học chế tín chỉ phát triển rất nhanh và lan rộng ra toàn nước Mỹ. Từ đầu thế kỷ XX, học chế tín chỉ phát triển ở nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là các nước đang phát triển như: Nhật, Philippines, Indonesia, Malaysia, Ấn Độ, Hàn Quốc, Thái Lan, Đài Loan, Trung Quốc, Senegal, Mozambic, Nigeria, Uganda,… Trước sự lớn mạnh đó, 29 Bộ trưởng đặc cách giáo dục đại học ở các nước Liên minh Châu Âu ký “Tuyên ngôn Boglona” với mục đích hình thành “Không gian giáo dục đại học Châu Âu” (European Higher Education Area) nhằm triển khai học chế tín chỉ trong toàn bộ hệ thống giáo dục đại học
Mô tả: Thông tin khoa học số 033
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/1025
Appears in Collections:TTKH số 031 - 040

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
trang 8 - 12 tin chi - Vo Van Thang.pdf193,69 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.