Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/1029
Nhan đề: Đánh giá thực trạng và các giải pháp tăng cường công tác quản lý sinh viên ngoại trú
Tác giả: Hải, Nguyễn Thanh
Nguyên, Trịnh Phước
Tiến, Huỳnh Thanh
Từ khoá: Outside-campus
Boardy-house owner
Năm xuất bản: 22-Jan-2009
Tùng thư/Số báo cáo: 033
Tóm tắt: Hiện nay, tệ nạn xã hội đang len lỏi vào sinh viên. Trường Đại học An Giang nằm trên địa bàn Phường Đông Xuyên, là một trong những địa bàn có nhiều tệ nạn xã hội. Do vậy, việc quản lý sinh viên ngoại trú đang là vấn đề cấp thiết cho các cấp quản lý. Nghiên cứu về tình hình ngoại trú của sinh viên trên địa bàn Thành phố Long Xuyên là vấn đề cần thiết và cấp bách. Nghiên cứu này sử dụng 3 phương pháp: thu thập số liệu thứ cấp, phỏng vấn và phân tích bằng phần mềm SPSS. Kết quả nghiên cứu cho thấy tình hình an ninh, việc quản lý tại các nhà trọ, môi trường sống và học tập của sinh viên còn thấp, đồng thời đưa ra một số kiến nghị nhằm tăng cường công tác quản lý sinh viên ngoại trú đối với lãnh đạo nhà trường, chính quyền địa phương, các chủ nhà trọ và bản thân sinh viên
Mô tả: Thông tin khoa học số 33
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/1029
Appears in Collections:TTKH số 031 - 040

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
trang 24 - 28 TPNGUYEN.pdf342,49 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.