Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/1033
Nhan đề: Phát huy vai trò của trường đại học An Giang và đội ngũ cán bộ, giảng viên trong việc nghiên cứu khoa học và đào tạo góp phần tạo nguồn nhân lực phục vụ chiến lược cán bộ của tỉnh An Giang
Tác giả: Phương, Nguyễn Ngọc
Từ khoá: Nhân lực
Giáo dục
Năm xuất bản: 22-Jan-2009
Tùng thư/Số báo cáo: 033
Tóm tắt: Ngay từ những ngày đầu được thành lập, Trường Đại học An Giang có vị trí quan trọng là một trong những máy cái cung cấp nguồn nhân lực, nhân tài có trình độ cao cung cấp cho các thành phần kinh tế - xã hội của tỉnh An Giang và các vùng lân cận. Việc thực hiện đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao là nhiệm vụ chính trị của Trường Đại học An Giang và cũng là đòi hỏi cấp bách, khách quan của sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa và sự phát triển bền vững của tỉnh. Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao là nhân tố quan trọng nhất của sự phát triển, đây là nhiệm vụ chính trị trong đào tạo của các trường đại học nói chung, Trường Đại học An Giang nói riêng.
Mô tả: Thông tin khoa học số 33
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/1033
Appears in Collections:TTKH số 031 - 040

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
trang 18 - 19 Nguyen Ngoc Phuong.pdf131,09 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.