Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/1034
Nhan đề: Năng lượng sinh khối giải pháp năng lượng trong tương lai
Tác giả: Luân, Kiều Đỗ Minh
Từ khoá: Năng lượng sinh khối
Năm xuất bản: 23-Jan-2009
Tùng thư/Số báo cáo: 034
Tóm tắt: Chất thải nông nghiệp và công nghiệp là nguồn nhiên liệu quan trọng để sản xuất nhiệt hay điện năng. Sử dụng chất thải làm nhiên liệu có lợi rất nhiều cho môi trường, nó làm giảm lượng cacbon dioxit tỏa ra khi sử dụng các nguồn năng lượng truyền thống. Bất kỳ năng lượng nào lấy từ chất thải sinh học đều được xem như năng lượng có thể tái tạo lại. Vì vậy, việc loại bỏ các chất thải theo quan niệm truyền thống là hoàn toàn bất hợp lý và đã được thay thế bằng khái niệm tạo ra giá trị cho chất thải bằng cách biến chúng thành các sản phẩm có ích như biến các chất thải hữu cơ trong nông nghiệp và công nghiệp thành các chất đốt “nghèo” mà ta có thể tận dụng được. Hiện nay năng lượng sinh khối được sử dụng rất rộng từ nhà bếp đến sản xuất ra điện năng dưới dạng nguyên liệu, nó được đốt trực tiếp để tạo ra nhiệt phục vụ sản xuất và nấu ăn trong gia đình đồng thời góp phần giải quyết các vấn đề về môi trường, tiết kiệm năng lượng và tiết kiệm nguyên vật liệu
Mô tả: Thông tin khoa học số 34
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/1034
Appears in Collections:TTKH số 031 - 040

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
trang 53 - 55 kieu do MLuan.pdf382,56 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.