Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/1035
Nhan đề: Nhân ngày Hội việc làm và nhu cầu của sinh viên năm 2008, lạm bàn về các kỹ năng mềm
Tác giả: Anh, Võ Tòng
Từ khoá: Sinh viên
Kỹ năng mềm
Năm xuất bản: 23-Jan-2009
Tùng thư/Số báo cáo: 034
Tóm tắt: Bài viết này không tham vọng đi sâu vào các kỹ năng cứng, tức phần chuyên môn mang tính đặc thù của các ngành đào tạo trong từng khoa. Thay vào đó, bài viết này xoay quanh loại kỹ năng chung hơn, ảnh hưởng và cần thiết đến tất cả các sinh viên trong quá trình học tập tại nhà trường, và đặc biệt là khi phải rời ghế nhà trường để hòa nhập vào xã hội, kỹ năng mềm.
Mô tả: Thông tin khoa học số 034
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/1035
Appears in Collections:TTKH số 031 - 040

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
trang 48 - 50 AGU Soft Skills Demand.pdf166,5 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.