Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/1037
Nhan đề: Tăng cường đổi mới công tác giáo dục quốc phòng - an ninh ở trường đại học An Giang hiện nay
Tác giả: Mai, Trần Khánh
Từ khoá: Giáo dục quốc phòng
Năm xuất bản: 4-Feb-2009
Tùng thư/Số báo cáo: 034
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu một số nội dung cơ bản về hiện trạng công tác giáo dục quốc phòng ở trường ĐHAG trong những năm qua, qua đó đề xuất một số giải pháp.
Mô tả: Thông tin khoa học số 034
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/1037
Appears in Collections:TTKH số 031 - 040

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
trang 66 - 68 baiviet-GDQP.pdf183,89 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.