Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/1039
Nhan đề: Nghiên cứu liều lượng bón phân lân cho lúa ở đất phèn tỉnh An Giang
Tác giả: Sơn, Trần Thanh
Từ khoá: Phosphate
Chalkiness
Năm xuất bản: 23-Jan-2009
Tùng thư/Số báo cáo: 034
Tóm tắt: Phân lân là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến việc gia tăng năng suất và chất lượng lúa gạo ở Đồng bằng sông Cửu Long, nhất là trên vùng đất phèn. Đề tài thí nghiệm nghiên cứu liều lượng bón phân lân cho cây lúa trên loại đất phèn Typic Sulfaquepts bố trí theo khối hoàn toàn ngẫu nhiên, 5 lần lập lại, giống lúa sử dụng là AS 996; công thức phân bón 90N - 0P2O5 - 45K2O, 90N - 60P2O5 - 45K2O và 90N - 90P2O5 - 45K2O. Kết quả nghiên cứu cho thấy bón phân lân cho cây lúa trên đất phèn có ảnh hưởng đến đến năng suất lúa và độ bạc bụng hạt gạo; công thức phân bón khuyến cáo sử dụng là 90N-90P2O5-45K2O.
Mô tả: Thông tin khoa học số 034
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/1039
Appears in Collections:TTKH số 031 - 040

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
trang 19 - 20 TranThanhSon.pdf153,06 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.