Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/1041
Nhan đề: Trắc nghiệm bốn loại thuốc xử lý ra hoa trái vụ (nitrat kali, paclobutrazol, thiourea và ethephon) trên xoài thanh ca ở thị trấn Ba Chúc, Tri Tôn, An Giang
Tác giả: Minh, Nguyễn Văn
Từ khoá: Mango
Inflorestion inducing
Năm xuất bản: 23-Jan-2009
Tùng thư/Số báo cáo: 034
Tóm tắt: Thời gian tạo mầm hoa do tưới Paclobutrazol (PBZ) trong đất trung bình 90 ngày, các hóa chất phun trên lá như Thiourea, Nitrat kali và Ethephon trung bình là 15 ngày, PBZ tưới đất + phun Thiourea trên lá từ 9 - 11 ngày. Nghiệm thức PBZ tưới đất + phun Thiourea trên lá có tỉ lệ chồi ra hoa là 100%; tỉ lệ đậu trái 85%, kế đến là nghiệm thức Thioure, Ethephon, KNO3.. Riêng nghiệm thức đối chứng (PBZ tưới đất) tỉ lệ ra hoa thấp nhất nhưng tỉ lệ đậu trái khá cao (57%). Không có sự tương quan giữa tỉ lệ đậu trái với trọng lượng trái thu hoạch. Ba nghiệm thức được chọn gồm: (1) PBZ tưới đất + Thioure tốt nhất do ít biến động qua 3 điểm thí nghiệm với trọng lượng trái là 53,4 kg.cây-1, lãi/ vốn = 2,1; MRR (thu nhập biên) = 3,9. (2) PBZ tưới đất cho trọng lượng trái 55,4 kg.cây-1; lãi/ vốn = 2,7; MRR = 12,8 và (3) Ethephon: trọng lượng trái 55,7 kg.cây-1; lãi/vốn = 2,1; MRR = 4,2. Quy trình xử lý ra hoa đề nghị áp dụng là PBZ tưới đất với liều lượng 100g. cây-1 vào cuối tháng 6 hàng năm, sau đó 2 tháng phun Thioure nồng độ 0,5% trên lá sẽ cho trọng lượng trái và hiêu quả kinh tế tốt nhất.
Mô tả: Thông tin khoa học số 034
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/1041
Appears in Collections:TTKH số 031 - 040

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
trang 14 -18 Nguyen_Van_Minh.pdf202,59 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.