Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/1042
Nhan đề: Khảo sát đặc tính sinh trưởng và năng suất của 10 giống Đậu xanh (vigna radiata) nhập nội tại xã Kiến An, Huyện Chợ Mới tỉnh An Giang vụ Đông xuân 2007 – 2008
Tác giả: Nghi, Nhan Vĩnh
Từ khoá: Mungbean
Yield
Năm xuất bản: 23-Jan-2009
Tùng thư/Số báo cáo: 034
Tóm tắt: Mười giống đậu xanh nhập nội từ Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển rau quả Á Châu nhiệt đới (AVRDC) được trồng thử nghiệm tại xã Kiến An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang vụ Đông Xuân 2007 – 2008. Thí nghiệm bố trí theo khối hoàn toàn ngẫu nhiên với 4 lần lặp lại. Diện tích lô thí nghiệm là 20 m, với mật độ trồng 40 x 20 cm. Giống đậu mỡ An Giang được dùng làm giống đối chứng. Kết quả đã chọn được 3 giống sinh trưởng tốt, năng suất cao, ngắn ngày, thích nghi với điều kiện địa phương là VC 6153B – 20P năng suất 1,93 t.ha-1; VC 6368 (46 – 40 – 4) năng suất 1,62 t.ha-1, có cùng thời gian sinh trưởng 74 ngày; VC 6153B – 20G năng suất 1,54 t.ha-1, thời gian sinh trưởng 69 ngày và khác biệt có ‎ nghĩa so với các giống còn lại.
Mô tả: Thông tin khoa học số 034
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/1042
Appears in Collections:TTKH số 031 - 040

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
trang 21 - 24 NVnghi.pdf359,16 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.