Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/1044
Nhan đề: Tang Ma của người Khmer An Giang
Tác giả: Diệp, Mai Ngọc
Từ khoá: Khmer funeral ceremony
Năm xuất bản: 23-Jan-2009
Tùng thư/Số báo cáo: 034
Tóm tắt: Tang ma cùng các lễ nghi của nó là một hiện tượng văn hóa tộc người, nghiên cứu tang ma của người Khmer An Giang là một hướng tiếp cận nghiên cứu nhằm làm rõ những nét độc đáo, những giá trị văn hóa-xã hội truyền thống của người Khmer và những biến đổi trong tang ma dưới tác động của quá trình giao lưu văn hóa. Nghiên cứu tang ma của người Khmer An Giang vừa góp phần bảo lưu văn hóa tộc người truyền thống vừa góp phần làm cơ sở khoa học để hoạch định các chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc ở An Giang. Chính vì thế, nghiên cứu này được thực hiện nhằm giới thiệu một cách đầy đủ và hệ thống về tang ma của người Khmer An Giang, trong đó tập trung vào các vấn đề chủ yếu sau: - Hệ thống hóa những quan niệm, quy tắc, quy trình và các nghi lễ trong tang ma người Khmer An Giang; - Khảo sát những biến đổi trong tang ma của người Khmer An Giang dưới tác động của các yếu tố kinh tế, xã hội, giao lưu văn hóa; - Làm rõ văn hóa tâm linh của người Khmer An Giang thể hiện qua các lễ tục tang ma, bao gồm thế giới quan, thể hiện dưới văn hóa ứng xử giữa những người sống, giữa người sống và thế giới thần linh cũng như những ảnh hưởng của Phật giáo trong tang ma;
Mô tả: Thông tin khoa học số 34
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/1044
Appears in Collections:TTKH số 031 - 040

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
trang 33 - 38 Mai Ngoc Diep.pdf216,7 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.