Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/1045
Nhan đề: Máy vi tính với nhiệm vụ, quá trình và phương pháp dạy học Vật lý
Tác giả: Thạnh, Trần Văn
Từ khoá: Máy vi tính
Vật lý
Năm xuất bản: 23-Jan-2009
Tùng thư/Số báo cáo: 034
Tóm tắt: Bài viết tập trung giới thiệu các ứng dụng của máy vi tính trong việc dạy và học Vật lý.
Mô tả: Thông tin khoa học số 34
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/1045
Appears in Collections:TTKH số 031 - 040

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
trang 51 - 52Tran Van Thanh-may vi tinh voi day hoc.pdf136,97 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.