Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/1046
Nhan đề: Hiệu quả sản xuất của mô hình trồng và khai thác lục bình tại xã Bình Thạnh Đông huyện Phú Tân, An Giang
Tác giả: Thảo, Mai Xuân
Từ khoá: Water hyacinth cultivation
Năm xuất bản: 23-Jan-2009
Tùng thư/Số báo cáo: 034
Tóm tắt: Sản xuất lục bình đóng vai trò quan trọng trong kinh tế hộ, chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu thu nhập của nông hộ (lần lượt là 20%, 44,6% đối với hộ trồng và khai thác lục bình) ở xã Bình Thạnh Đông, huyện Phú Tân. Lợi nhuận bình quân của mô hình khai thác lục bình là 4,7 triệu đồng/tháng và hiệu quả sử dụng vốn là 4,6. Lợi nhuận mô hình trồng lục bình là 1.5 triệu đồng.0,1 ha-1/vụ và hiệu quả sử dụng vốn là 2,4. Mô hình chất chà được thực hiện kết hợp với trồng lục bình đã mang lại lợi nhuận bình quân là 7,6 triệu đồng/năm và hiệu quả sử dụng vốn là 3,3. Mô hình sản xuất lục bình đã tạo việc làm và tăng thu nhập cho nông hộ, đóng góp vào sự phát triển của kinh tế - xã hội của địa phương. Tuy nhiên, để mô hình phát triển bền vững, cần quan tâm đến thị trường tiêu thụ sản phẩm lục bình và vấn đề môi trường phát sinh khi mô hình này được mở rộng và phát triển trong tương lai
Mô tả: Thông tin khoa học số 34
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/1046
Appears in Collections:TTKH số 031 - 040

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
trang 29 - 32 Mai Xuan Thao.pdf753,32 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.