Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/1047
Nhan đề: Các đồng bằng trên thế giới - Vấn đề và giải pháp
Tác giả: Tánh, Nguyễn Trần Nhẫn
Từ khoá: Delta
Năm xuất bản: 23-Jan-2009
Tùng thư/Số báo cáo: 034
Tóm tắt: Bài viết này xem xét các vấn đề và cách ứng phó với các vấn đề của một số đồng bằng tiêu biểu trên thế giới, bao gồm Vịnh Chesapeake, sông Columbia, Everglades-South Florida, sông San Joaquin, sông Colorado, sông Mississippi, Puget Sound, Hà Lan, sông Po (Ý), và Đồng bằng sông Cửu Long. Sự phân tích về tổng quan và các sự kiện lịch sử cho thấy các đồng bằng bị thay đổi mạnh mẽ bởi con người. Hầu hết các đồng bằng này bị sức ép từ dân số, nông nghiệp và đô thị hóa. Vài đồng bằng bị ảnh hưởng bởi các đồng bằng lân cận. Nhìn chung, hệ sinh thái và điều kiện môi trường ở các đồng bằng đã bị suy thoái mạnh. Mỗi đồng bằng đối phó với các vấn đề môi trường một cách chuyên biệt. Chính quyền địa phương và các cấp cao hơn đã có những giải pháp chuyên biệt để đáp ứng với những vấn đề ở các đồng bằng
Mô tả: Thông tin khoa học số 34
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/1047
Appears in Collections:TTKH số 031 - 040

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TRANG 39 - 44 Nguyen_Tran_Nhan_Tanh.pdf242,15 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.