Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/1051
Nhan đề: Hình ảnh con người Nam Bộ trong tập truyện cánh đồng bất tận của Nguyễn Ngọc Tư
Tác giả: Hy, Ngô Thị
Từ khoá: Cánh đồng bất tận
Văn học
Năm xuất bản: 5-Feb-2009
Tùng thư/Số báo cáo: 035
Tóm tắt: Khi tiếp cận những tác phẩm văn học, nhất là những quyển sách hay, ta thường không thôi nghĩ về nó mà từ đó suy ngẫm về cuộc đời, về con người. Gần đây tôi đã từng có những cảm nhận như thế đối với nhiều quyển sách nhưng đọc để suy ngẫm nhiều đó là quyển Cánh đồng bất tận của Nguyễn Ngọc Tư.
Mô tả: Thông tin khoa học số 035
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/1051
Appears in Collections:TTKH số 031 - 040

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
trang 16 - 17 Ngo Thi Hy.pdf139,56 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.