Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/1054
Nhan đề: Khảo sát một số đặc điểm hình thái sinh sản, sinh trưởng cá Tra bạch tạng và cá lai giữa cá bạch tạng với cá thường
Tác giả: Vinh, Vương Học
Từ khoá: Cá tra
Thủy sản
Pangasius hypophthalmus
Năm xuất bản: 5-Feb-2009
Tùng thư/Số báo cáo: 035
Tóm tắt: Khảo sát một số đặc điểm hình thái và sinh học sinh sản cá tra bạch tạng được thực hiện tại Tỉnh An Giang từ tháng 9/2006 đến tháng 7/2007 với mục tiêu cung cấp những số liệu về phân loại cá tra bạch tạng cũng như các chỉ tiêu về sinh học, sinh sản, tăng trưởng của cá tra bạch tạng với cá tra bình thường và các con lai của nó. Ở nội dung nghiên cứu về đặc điểm hình thái bên ngoài, giải phẫu bên trong và các chỉ tiêu về sinh học sinh sản trên đàn cá bố mẹ tra bạch tạng cho thấy các đặc tính này hoàn toàn giống với cá tra bình thường. Các khảo sát tiếp theo về ương cá từ bột lên giống cho thấy tỉ lệ sống ở các nghiệm thức có sự khác biệt. Hai nghiệm thức cá lai có tỉ lệ sống cao nhất trong thí nghiệm. Tốc độ tăng trưởng của cá giai đoạn 90 và 120 ngày tuổi có sự khác biệt rất có ý nghĩa về mặt thống kê giữa các nghiệm thức (P < 0,01). Hai nghiệm thức cá lai có tăng trọng cao nhất trong thí nghiệm. Hình dạng bên ngoài và màu da của cá lai so với cá bình thường không có sự khác biệt. Không thấy xuất hiện các dạng màu khác hay các biến đổi về đốm, sọc trên đầu, thân cá ở hai nghiệm thức lai. Từ các kết quả thí nghiệm trên, có thể kết luận tính trạng màu da trắng trên cá tra bạch tạng được qui định bởi dạng đồng hợp tử alen lặn.
Mô tả: Thông tin khoa học số 035
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/1054
Appears in Collections:TTKH số 031 - 040

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
trang 24 - 28 Vuong Hoc Vinh.pdf384,34 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.