Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/1055
Nhan đề: Phát huy tính tích cực của nông dân trong quá trình phát triển nông nghiệp - nông thôn ở An Giang
Tác giả: Tùng, Lê Minh
Từ khoá: Nông nghiệp
Nông thôn
Năm xuất bản: 5-Feb-2009
Tùng thư/Số báo cáo: 035
Tóm tắt: Vai trò quan trọng của nông dân trong quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn ở An Giang đã được xác định rõ qua chính sách “tam nông”; trong đó nông dân được xem là chủ thể của quá trình đổi mới, là nhân tố quan trọng trong quá trình phát triển nông nghiệp- nông thôn ở An Giang. Những chủ trương và giải pháp phát triển nông nghiệp và xây dựng dựng nông thôn trong thời gian qua đã luôn gắn liền với việc phát huy tính tích cực, năng động, sáng tạo và quyền làm chủ của nông dân, lực lượng chiếm đa số ở nông thôn.
Mô tả: Thông tin khoa học số 035
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/1055
Appears in Collections:TTKH số 031 - 040

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
trang 9 - 10 BAIBAOBAIHOCNONGDAN2-LeMinhTung.pdf149,12 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.