Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/1056
Nhan đề: Tác động của du lịch đến môi trường xã hội nhân văn của khu du lịch núi Sam, Châu Đốc
Tác giả: Khanh, Phan Trường
Từ khoá: Du lịch
Núi sam
Năm xuất bản: 5-Feb-2009
Tùng thư/Số báo cáo: 035
Tóm tắt: Du lịch là nhu cầu tất yếu của con người trong cuộc sống. Chính vì hiệu quả kinh doanh của du lịch mà nhiều tỉnh đã đặt du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, trong đó có tỉnh An Giang. Tuy nhiên, do quản lý và kiểm soát chưa chặt chẽ của nhà nước trong ngành du lịch đã làm cho ngành du lịch sẽ phát sinh nhiều vấn đề tiêu cực. Đó là tệ nạn xã hội, vấn đề an ninh trật tự, vấn đề suy thoái môi trường tự nhiên…. Điều này đã ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế, truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc, mỹ quan hệ sinh thái tự nhiên khu du lịch
Mô tả: Thông tin khoa học số 035
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/1056
Appears in Collections:TTKH số 031 - 040

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
trang 34 - 37 phan truong khanh.pdf189,97 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.