Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/1057
Nhan đề: Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học lịch sử
Tác giả: Liên, Lê Thị
Từ khoá: Lịch sử
Giáo dục
Năm xuất bản: 5-Feb-2009
Tùng thư/Số báo cáo: 035
Tóm tắt: Ngày nay, Việt Nam đang cùng với nhân loại bước vào thời đại của cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật và công nghệ, là sự bùng nổ thông tin. Trong xu thế phát triển đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học nói chung, dạy học Lịch sử ở trường đại học nói riêng là một yêu cầu cấp thiết. Trong các phần mềm, thì việc sử dụng phần mềm Microsoft Office PowerPoint trong dạy học Lịch sử, tạm sử dụng thuật ngữ “bài giảng điện tử”, phục vụ kịp thời, sát hợp với chương trình, giáo trình mới, là có ý nghĩa thiết thực. Bởi vì, học tập Lịch sử là dạy học những điều đã qua trong quá khứ, không thể tái hiện trở lại, sinh viên không được “trực quan sinh động” các sự vật, hiện tượng như những gì nó đã từng xảy ra. Do vậy, việc dựng lại bức tranh lịch sử một cách chân thực và sinh động đúng như nó từng tồn tại, nhằm giúp sinh viên đi từ “trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng”, hiểu đúng bản chất sự kiện, hiện tượng lịch sử là điều cần thiết.
Mô tả: Thông tin khoa học số 035
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/1057
Appears in Collections:TTKH số 031 - 040

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
trang 7 - 8 Le Thi Lien.pdf147,64 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.