Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/1058
Nhan đề: Tiếp cận phương pháp đánh giá hệ sinh thái nông nghiệp
Tác giả: Sơn, Trần Thanh
Từ khoá: Nông nghiệp
Năm xuất bản: 5-Feb-2009
Tùng thư/Số báo cáo: 035
Tóm tắt: Trong quá trình thâm canh sản xuất nông nghiệp, con người luôn khai thác nguồn tài nguyên tối đa để tạo ra sản phẩm phục vụ nhu cầu cuộc sống. Trong quá trình đó, nếu không có những giải pháp để phục hồi sẽ gây ra sự thoái hóa môi trường sản xuất. Việc phân tích đánh giá toàn diện hệ thái nông nghiệp luôn được các nhà khoa học quan tâm nghiên cứu nhằm giúp việc sử dụng hợp lý, có hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, đồng thời giúp cho người nông dân có nguồn thu nhập ổn định đối với những biến động của thị trường. Nghiên cứu hệ sinh thái nông nghiệp (Agroecosystem) là tìm hiểu những ảnh hưởng tương tác xảy ra giữa các hệ thống ở dạng dòng năng lượng (energy), vật chất (material) và trao đổi thông tin (information). Nghiên cứu khoa học về mối tương quan giữa con người và môi trường sống (môi trường tự nhiên, môi trường xã hội) thích hợp để phân tích hệ sinh thái nông nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long.
Mô tả: Thông tin khoa học số 035
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/1058
Appears in Collections:TTKH số 031 - 040

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
trang 33 TranThanhSon.pdf121,12 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.