Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/1063
Nhan đề: Ảnh hưởng của thời gian thu hoạch đến năng suất giống lúa OMCS 2000 ở tỉnh An Giang
Tác giả: Sơn, Trần Thanh
Từ khoá: Yield
Omcs 2000
Năm xuất bản: 27-May-2009
Tùng thư/Số báo cáo: 036
Tóm tắt: Thí nghiệm ảnh hưởng của thời gian thu hoạch khác nhau đến năng suất giống lúa OMSC 2000 được bố trí theo khối hoàn toàn ngẫu nhiên, 7 nghiệm thức, 4 lần lặp lại, thực hiện ở 4 địa điểm khác nhau của tỉnh An Giang. Kết quả phân tích phương sai theo chương trình MSTATC cho thấy rằng các nghiệm thức có thời gian thu hoạch đạt năng suất lúa cao nhất từ 30 - 35 ngày sau khi lúa trổ bông.
Mô tả: Thông tin khoa học số 036
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/1063
Appears in Collections:TTKH số 031 - 040

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
trang 10 - 11 TranThanhSon.pdf152,47 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.