Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/1064
Nhan đề: Khảo sát một số yếu tố thủy hóa và thủy sinh trong môi trường nước của mô hình nuôi tôm trên ruộng lúa ở xã Phú Thuận, Thoại Sơn, An Giang
Tác giả: Quỳnh, Đặng Thị Thanh
Từ khoá: The water quality parameters
The growth of shrimp
Năm xuất bản: 27-May-2009
Tùng thư/Số báo cáo: 036
Tóm tắt: Đề tài này được thực hiện nhằm theo dõi một số yếu tố thủy hóa sinh trong môi trường nước của mô hình nuôi tôm càng xanh trên ruộng lúa ở xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn. Tốc độ tăng trưởng và năng suất tôm sau thu hoạch cũng đã được xác định. Đề tài đã tìm ra mối tương quan giữa năng suất và môi trường. Kết quả cho thấy đa số các yếu tố thủy hóa sinh của môi tường nước ao nuôi thích hợp cho sự sinh trưởng và phát triển bình thường của tôm. Tuy nhiên, ở một vài thời điểm, có một số chỉ tiêu vượt ngưỡng thích hợp cho ao nuôi thủy sản như: độ trong, BOD và N-NH4+. Kết quả phân tích cho thấy, độ trong và oxy hòa tan trong nước có tương quan chặt chẽ đến sự tăng trưởng của tôm. Thêm vào đó, tỉ lệ sống của tôm nuôi thấp và trọng lượng cá thể khi thu hoạch cũng không cao nên đã làm ảnh hưởng đến lợi nhuận của mô hình.
Mô tả: Thông tin khoa học số 036
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/1064
Appears in Collections:TTKH số 031 - 040

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
trang 34 - 38 DangThiThanhQuynh.pdf205,09 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.