Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/1067
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorDũng, Trần Thanhvi
dc.date.accessioned2009-05-27T01:28:56Zvi
dc.date.accessioned2009-08-21T07:14:06Zvi
dc.date.accessioned2009-08-26T07:16:38Zvi
dc.date.accessioned2009-09-11T03:37:27Zvi
dc.date.accessioned2014-01-24T07:12:54Z-
dc.date.available2009-05-27T01:28:56Zvi
dc.date.available2009-08-21T07:14:06Zvi
dc.date.available2009-08-26T07:16:38Zvi
dc.date.available2009-09-11T03:37:27Zvi
dc.date.available2014-01-24T07:12:54Z-
dc.date.issued2009-05-27T01:28:56Zvi
dc.identifier.urihttp://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/1067-
dc.descriptionThông tin khoa học số 036vi
dc.description.abstractNghiên cứu ứng dụng chế phẩm vi khuẩn Bacillus subtilis thủy phân phụ phẩm cá tra (Panagasius hypophthalmus) tạo ra dịch đạm cao làm phân bón sinh học hữu cơ phục vụ sản xuất rau sạch và an toàn là mục tiêu chính của đề tài nghiên cứu. Thí nghiệm được bố trí theo thừa số 3 nhân tố, mỗi nhân tố có 3 mức độ đối với chế phẩm vi khuẩn, muối và pH để có dịch đạm thủy phân đạt hàm lượng đạm amin cao và đạm amoniac thấp. Sử dụng dịch đạm thủy phân làm phân bón lá và phân bón viên bón cho cây hẹ (Allium tuberosum), đánh giá năng suất và hàm lượng nitrate so với kiểu bón phân của nông dân và một số phân bón khác. Kết quả tỷ lệ tối ưu giữa các thành phần bổ sung chế phẩm vi khuẩn Bacillus subtilis là 1,4%, muối 7% và pH = 5,2 cho thấy mật số vi khuẩn thủy phân protein cao (log mật số là 9,2 tương đương với mật số 1,6 x 109 cfu.ml-1) và hàm lượng lượng đạm amin đạt cao nhất (49,88 g.kg-1 chất khô), đạm amoniac thấp nhất (5,0 g.kg-1 chất khô) vào ngày thủy phân thứ 10. Dịch đạm thủy phân này phù hợp để làm phân bón. Cây hẹ đạt năng suất cao (2,61 kg rau tươi 1,0m-2) và hàm lượng nitrate thấp (281,95mg.kg-1 rau tươi) ở nghiệm thức phân bón lá của dịch đạm thủy phân, (2,54 kg rau tươi 1,0m-2) và hàm lượng nitrate (268,36 mg.kg-1 rau tươi) ở nghiệm thức phân bón viên của dịch đạm thủy phân, đạt tiêu chuẩn rau an toàn (hàm lượng nitrate <300 mg.kg-1 rau tươi).vi
dc.format.extent565211 bytesvi
dc.format.mimetypeapplication/pdfvi
dc.language.isoothervi
dc.relation.ispartofseries036vi
dc.subjectHydrolysed protein juicevi
dc.subjectBacillus subtilisvi
dc.titleThủy phân phụ phẩm cá Tra bằng vi khuẩn Bacillus subtilis làm phân bón cho cây Hẹvi
dc.typeArticlevi
Appears in Collections:TTKH số 031 - 040

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
trang 29 - 33 Tran Thanh Dung.pdf551,96 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.