Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/1068
Nhan đề: Sông MeKong quan hệ quốc tế và sự cần thiết quản lý từ nhiều phía.
Tác giả: Phòng QLKH&HTQT
Từ khoá: Sông mêkong
Năm xuất bản: 27-May-2009
Tùng thư/Số báo cáo: 036
Tóm tắt: Bài viết khảo sát tình hình quản lý nguồn nước ở vùng sông MeKong trên cái nhìn về các mối quan hệ quốc tế. Tác giả cũng phác thảo một số vấn đề nổi cộm mang tính quốc tế trong lưu vực con sông và nhấn mạnh vào những vấn đề trực tiếp ảnh hưởng đến Đồng bằng sông Cửu Long. Bài viết cũng nêu lên những thách thức cản trở sự mở rộng quan hệ quốc tế trong vùng bao gồm các quốc gia thành viên thuộc Ủy hội sông MeKong (MeKong River Commission) và các quốc gia “đối tác đối thoại”. Theo tác giả sự quản lý sông MeKong hiện nay sẽ hiệu quả hơn nếu duy trì chế độ quản lý đa phương mặc dù còn tồn tại nhiều hạn chế. Tác giả kiến nghị các quốc gia nằm trong lưu vực sông MeKong cần liên kết chặt chẽ với nhau để quản lý thành công nguồn nước chung.
Mô tả: Thông tin khoa học số 036
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/1068
Appears in Collections:TTKH số 031 - 040

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
trang 20 - 23 Nathan-Mekong Article-VN.pdf162,76 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.