Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/1071
Nhan đề: An Giang đã được công nhận hoàn thành chuẩn quốc gia về 3 phổ cập giáo dục
Tác giả: Tùng, Lê Minh
Từ khoá: Phổ cập giáo dục
Năm xuất bản: 27-May-2009
Tùng thư/Số báo cáo: 036
Tóm tắt: Ngày 2 tháng 3 năm 2009, Bộ GDĐT đã có Quyết định số 2133/QĐ-BGDĐT công nhận tỉnh An Giang đạt chuẩn Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi (PCTHĐĐT) tại thời điểm tháng 12/2008. Cách đó 5 tháng, ngày 24/10/2008, Bộ GDĐT cũng đã có Quyết định số 7146/QĐ-BGDĐT công nhận tỉnh An Giang đạt chuẩn về giáo dục trung học cơ sở (PCTHCS) tại thời điểm tháng 12/2007. Như vậy là cùng với việc công nhận tỉnh An Giang đạt chuẩn về phổ cập tiểu học và chống mù chữ năm 1998 trước đây; đến nay, tỉnh An Giang đã được Bộ GDĐT công nhận đạt chuẩn quốc gia về 3 phổ cập giáo dục. Ngoài ra, tỉnh An Giang chúng ta cũng đã phấn đấu hoàn thành những mục tiêu cơ bản về phổ cập mẫu giáo 5 tuổi theo chủ trương của Tỉnh từ năm 2006.
Mô tả: Thông tin khoa học số 036
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/1071
Appears in Collections:TTKH số 031 - 040

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
trang 44 - 45 Le Minh Tung-Pho cap giao duc.pdf120,71 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.