Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/1072
Nhan đề: Đại học An Giang: 2 năm thực hiện Nghị quyết 09/CP về chương trình quốc gia phòng chống tội phạm và phổ biến giáo dục pháp luật (giai đoạn 2006-2010)
Tác giả: Mai, Trần Khánh
Từ khoá: Giáo dục quốc phòng
Năm xuất bản: 27-May-2009
Tùng thư/Số báo cáo: 036
Tóm tắt: Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL), phòng chống tội phạm (PCTP), ngăn chặn tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm xâm nhập vào trường học là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của trường Đại học An Giang trong những năm vừa qua. Nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động này, và quán triệt các quan điểm của Đảng, Nhà nước, của ngành Giáo dục Đào tạo về việc tăng cường PCTP, PBGDPL theo Nghị quyết 09/CP và “Chương trình quốc gia phổ biến giáo dục pháp luật” giai đoạn 2006 đến 2010 của Chính phủ. Thường trực Ban chỉ đạo 138/CP của nhà trường đã chủ động tích cực tham mưu đầy đủ cho Đảng ủy, Ban giám hiệu về chủ trương, kế hoạch và tổ chức thực hiện trong 2 năm (2007-2008) đã đạt được những thành tích đáng ghi nhận.
Mô tả: Thông tin khoa học số 036
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/1072
Appears in Collections:TTKH số 031 - 040

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
trang 8 -9 Tran Khanh Mai.pdf926,09 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.