Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/1077
Nhan đề: Đánh giá khả năng tiếp cận nguồn vốn ngân hàng của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại TP. Long Xuyên
Tác giả: Anh Tài, Đặng
Từ khoá: Nguồn vốn ngân hàng
Doanh nghiệp
Năm xuất bản: 14-Sep-2009
Tùng thư/Số báo cáo: 037;
Tóm tắt: Nguồn vốn đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình sản xuất kinh doanh (SXKD) của các doanh nghiệp, đặc biệt là DNNVV. Trong tổng nguồn vốn của các DNNVV, nguồn vốn vay chiếm tỷ lệ khá lớn. Vì vậy, việc được vay vốn có ý nghĩa rất quan trọng đối với các DNNVV, và cũng là một trong những khó khăn của DNNVV trong quá trình SXKD.
Mô tả: Thông tin khoa học số 037
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/1077
Appears in Collections:TTKH số 031 - 040

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dang Anh Tai_T.Khiem.pdf132,57 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.