Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/1078
Nhan đề: Hướng dẫn đăng ký môn học trực tuyến
Tác giả: Nhã Phong, Hồ
Từ khoá: Hệ thống tín chỉ
Đăng ký môn học
Năm xuất bản: 14-Sep-2009
Tùng thư/Số báo cáo: 037;
Tóm tắt: Chuẩn bị cho việc triển khai đào tạo theo học chế tín chỉ từ năm học 2009 - 2010, Trường Đại học An Giang đã đầu tư kinh phí trang bị phần mềm quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ và phần mềm (Website) đăng ký môn học trực tuyến. Các bộ phận chuyên môn của Trường đang chuẩn bị tích cực các điều kiện kỹ thuật cần thiết để triển khai việc đăng ký môn học của sinh viên trong học kỳ tới. Bài viết này giới thiệu một số vấn đề có liên quan đến việc đăng ký môn học và cách sử dụng phần mềm để đăng ký môn học.
Mô tả: Thông tin khoa học số 037
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/1078
Appears in Collections:TTKH số 031 - 040

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HoNhaPhong_dang ky mon hoc.pdf148,48 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.