Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/523
Nhan đề: Bàn về giáo án và hệ thống câu hỏi nêu vấn đề
Tác giả: Hùng, Phạm Thanh
Từ khoá: Giáo án
Giáo dục
Năm xuất bản: 21-Oct-2006
Tùng thư/Số báo cáo: 05
Tóm tắt: Bài viết nêu lên tầm quan trọng của giáo án và phương pháp soạn các câu hỏi nêu vấn đề khi giảng dạy bộ môn ngữ văn.
Mô tả: Thông tin khoa học số 005
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/523
Appears in Collections:TTKH số 001 - 010

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Microsoft Word - giao an.pdf76,98 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.