Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/528
Nhan đề: Tổng kết khoa học quá trình phát triển kinh tế xã hội tập trung trên lĩnh vực nông nghiệp - nông thôn ở An Giang từ thời kỳ đổi mới đến nay (1987 - 2000)
Tác giả: Tùng, Lê Minh
Từ khoá: Kinh tế xã hội
Nông nghiệp
Năm xuất bản: 21-Oct-2006
Tùng thư/Số báo cáo: 05
Tóm tắt: Ngày 24/4/2001, Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang đã tiến hành nghiệm thu đề tài NCKH “Tổng kết khoa học quá trình phát triển KTXH tập trung trên lĩnh vực nông nghiệp – nông thôn ở An Giang từ thời kỳ đổi mới đến nay (1987- 2000)” do Thạc sĩ Lê Minh Tùng làm chủ nhiệm đề tài.
Mô tả: Thông tin khoa học số 005
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/528
Appears in Collections:TTKH số 001 - 010

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Qua trinh phat trien kinh te xa hoi.pdf74,91 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.