Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/529
Nhan đề: Một số vấn đề về tăng cường giáo dục pháp luật cho học sinh, sinh viên trong nhà trường
Tác giả: Tâm, Trần Minh
Từ khoá: Giáo dục
Pháp luật
Năm xuất bản: 21-Oct-2006
Tùng thư/Số báo cáo: 05
Tóm tắt: Bài viết nêu tầm quan trọng của việc giáo dục pháp luật cho đối tượng học sinh, sinh viên và những đề xuất nhằm nâng cao chất lượng của công tác giáo dục pháp luật cho sinh viên.
Mô tả: Thông tin khoa học số 005
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/529
Appears in Collections:TTKH số 001 - 010

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
giao duc phap luat.pdf119,99 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.