Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/537
Nhan đề: Địa danh an giang
Tác giả: Phương, Viễn
Từ khoá: Địa danh nam bộ
An giang
Năm xuất bản: 21-Oct-2006
Tùng thư/Số báo cáo: 05
Tóm tắt: Bài viết về các địa danh An Giang như: Núi Cấm, Năng Gù, Nhà Bàng, Óc Eo.
Mô tả: Thông tin khoa học số 005
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/537
Appears in Collections:TTKH số 001 - 010

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dia danh AG.pdf66,54 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.