Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/538
Nhan đề: Người chăn nuôi bò sữa cần biết
Tác giả: Hồng, Nguyễn Thị Thu
Từ khoá: Chăn nuôi
Bò sữa
Năm xuất bản: 21-Oct-2006
Tùng thư/Số báo cáo: 05
Tóm tắt: Bài viết về những yếu tố cần thiết đối với người nông dân trong việc chăn nuôi bò sữa.
Mô tả: Thông tin khoa học số 005
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/538
Appears in Collections:TTKH số 001 - 010

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
chan nuoi bo sua.pdf136,92 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.