Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/547
Nhan đề: Vài nét về chương trình hỗ trợ giáo dục đại học (PHE)
Tác giả: Quảng, Hoàng Xuân
Từ khoá: Phe
Năm xuất bản: 23-Oct-2006
Tùng thư/Số báo cáo: 06
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu về chương trình hỗ trợ giáo dục đại học (Pathways to higher education) như nhà tài trợ, mục tiêu của dự án...
Mô tả: Số đặc biệt chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/547
Appears in Collections:TTKH số 001 - 010

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vai net ve chuong trinh du an PHE.pdf85,02 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.