Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/548
Nhan đề: Mô hình hợp tác xã học đường
Tác giả: Lâm, Lê Minh Tuấn
Từ khoá: Hợp tác xã
Năm xuất bản: 23-Oct-2006
Tùng thư/Số báo cáo: 06
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu một số mô hình hợp tác xã học đường đạt hiệu quả cao.
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/548
Appears in Collections:TTKH số 001 - 010

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mo hinh hop tac xa hoc duong.pdf96,59 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.