Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/550
Nhan đề: Đại học An Giang 1 năm thành lập
Tác giả: Phương, Viễn
Từ khoá: Giáo dục
Năm xuất bản: 23-Oct-2006
Tùng thư/Số báo cáo: 06
Tóm tắt: Bài viết về những thành tựu mà Đại học An Giang đạt được sau một năm thành lập, về cơ cấu tổ chức, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế...
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/550
Appears in Collections:TTKH số 001 - 010

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Microsoft Word - baibaoDHAG1nam.pdf43,44 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.