Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/553
Nhan đề: 20 - 11 Nghĩ về những người thợ xây nên ngôi nhà kiến thức và kỹ năng
Tác giả: Lê, Song
Từ khoá: Nhà giáo
Năm xuất bản: 23-Oct-2006
Tùng thư/Số báo cáo: 07
Tóm tắt: Bài viết về những tâm tư tình cảm của tác giả trong ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
Mô tả: Thông tin khoa học số 07 - Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/553
Appears in Collections:TTKH số 001 - 010

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BaiVietChaoMung20-11.pdf72,32 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.