Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/563
Nhan đề: Tổng kết năm học 2000 - 2001 của trường Đại học An Giang
Tác giả: Tùng, Lê Minh
Từ khoá: Giáo dục
Năm xuất bản: 23-Oct-2006
Tùng thư/Số báo cáo: 07
Tóm tắt: Bài viết về những thành tựu của trường Đại học An Giang trong năm học 2000 - 2001.
Mô tả: Thông tin khoa học số 07 - Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/563
Appears in Collections:TTKH số 001 - 010

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tong ket nam hoc 2000-2001 DHAG.pdf74,97 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.