Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/575
Nhan đề: Hợp tác hóa nông nghiệp để đương đầu với thách thức của toàn cầu hóa
Tác giả: Xuân, Võ Tòng
Từ khoá: Nông nghiệp
Toàn cầu hóa
Năm xuất bản: 24-Oct-2006
Tùng thư/Số báo cáo: 008
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu những vấn đề về hiệu quả của sản xuất nông nghiệp trong xu hướng toàn cầu hóa.
Mô tả: Thông tin khoa học số 008
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/575
Appears in Collections:TTKH số 001 - 010

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hop tac hoa nong nghiep.pdf106,96 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.