Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/579
Nhan đề: Mùa Xuân nghĩ về nghề tằm tơ ở An Giang
Tác giả: Tùng, Lê Minh
Từ khoá: Mùa xuân
Nghề tằm tơ
Năm xuất bản: 24-Oct-2006
Tùng thư/Số báo cáo: 008
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu về nghề tằm tơ ở An Giang, đặc biệt là ở huyện Tân Châu.
Mô tả: Thông tin khoa học số 008
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/579
Appears in Collections:TTKH số 001 - 010

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mua xuan nghi ve nghe Tam to o AG.pdf35,64 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.