Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/582
Nhan đề: Cây lúa nổi An Giang trong lịch sử
Tác giả: Tùng, Lê Minh
Từ khoá: Cây lúa
Lịch sử
Năm xuất bản: 24-Oct-2006
Tùng thư/Số báo cáo: 008
Tóm tắt: Bài viết về truyền thống trồng cây lúa nổi ở An Giang.
Mô tả: Thông tin khoa học số 008
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/582
Appears in Collections:TTKH số 001 - 010

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cay lua noi AG trong lich su.pdf34,5 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.