Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/588
Nhan đề: Cây trồng của đồng bằng sông Cửu Long đi vào thế kỷ 21
Tác giả: Xuân, Võ Tòng
Từ khoá: Cây trồng
Nông nghiệp
Năm xuất bản: 24-Oct-2006
Tùng thư/Số báo cáo: 008
Tóm tắt: Bài viết về viễn cảnh của cây trồng ở vùng đồng bằng Sông Cửu Long trong thế kỷ 21, và những điều kiện cần thiết để đạt được các mục tiêu phát triển.
Mô tả: Thông tin khoa học số 008
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/588
Appears in Collections:TTKH số 001 - 010

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cay trong DBSCL the ky 21.pdf92,84 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.