Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/595
Nhan đề: Đại học An Giang 05 tháng đầu năm 2002
Tác giả: Ban biên tập
Từ khoá: Đại học an giang
Giáo dục
Năm xuất bản: 24-Oct-2006
Tùng thư/Số báo cáo: 009
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu những thành tựu của đại học An Giang trong 05 tháng đầu năm 2002.
Mô tả: Thông tin khoa học số 009
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/123456789/595
Appears in Collections:TTKH số 001 - 010

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DHAG 5 thang dau nam 2002.pdf70,71 kB  Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.